ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
136
10 มี.ค. 2557
42 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พศ 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 มี.ค. 2557
43 พรบ. การสาธารณสุข 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 ก.พ. 2557
44 พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ก.พ. 2557
45 การพิมพ์หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 ม.ค. 2557
46 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ม.ค. 2557
47 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ธ.ค. 2556
48 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ธ.ค. 2556
49 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5