ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มิ.ย. 2559
32 ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าสะท้อน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ม.ค. 2559
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 ส.ค. 2558
34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
24 ส.ค. 2558
35 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 ก.พ. 2558
36 ร่างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 ก.พ. 2558
37 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
20 พ.ค. 2557
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พศ 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 เม.ย. 2557
39 ระเบียบการประชุมสภาตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 เม.ย. 2557
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนา2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5