ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 มิ.ย. 2559
32 ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่าสะท้อน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ม.ค. 2559
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ส.ค. 2558
34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
24 ส.ค. 2558
35 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ก.พ. 2558
36 ร่างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
05 ก.พ. 2558
37 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
20 พ.ค. 2557
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พศ 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
21 เม.ย. 2557
39 ระเบียบการประชุมสภาตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
114
21 เม.ย. 2557
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนา2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5