ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 พ.ย. 2561
22 การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 พ.ย. 2561
23 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ต.ค. 2561
24 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ก.ค. 2561
25 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ก.ค. 2561
26 มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 พ.ค. 2561
27 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.พ. 2561
28 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 ส.ค. 2560
29 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 มิ.ย. 2560
30 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5