ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 พ.ย. 2561
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 พ.ย. 2561
13 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 พ.ย. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ย. 2561
15 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ย. 2561
16 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 พ.ย. 2561
17 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 พ.ย. 2561
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ย. 2561
19 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 พ.ย. 2561
20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5