ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ย. 2561
13 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
15 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
16 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
17 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
18 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
19 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 พ.ย. 2561
20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5