ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
271
06 ต.ค. 2562
2 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 ก.ย. 2562
3 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
233
15 ส.ค. 2562
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
28 พ.ย. 2561
5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
28 พ.ย. 2561
6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
28 พ.ย. 2561
7 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
28 พ.ย. 2561
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 พ.ย. 2561
9 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
28 พ.ย. 2561
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6