ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ก.ย. 2562
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 พ.ย. 2561
3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 พ.ย. 2561
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 พ.ย. 2561
5 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 พ.ย. 2561
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 พ.ย. 2561
7 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 พ.ย. 2561
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
28 พ.ย. 2561
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 พ.ย. 2561
10 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
28 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5