ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 ส.ค. 2560
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเเละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ส.ค. 2560
73 ประกาศสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง สรุปผลการประชุมและสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสักเชื่อมรถไฟสายใต้ จั ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ก.ค. 2560
74 ประกาศงบไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ก.ค. 2560
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ก.ค. 2560
76 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ก.ค. 2560
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
12 มิ.ย. 2560
78 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 พ.ค. 2560
79 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 พ.ค. 2560
80 ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21