ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
10 ก.ย. 2555
162 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
664
10 ก.ย. 2555
163 ประกาศ การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
07 ก.ย. 2555
164 ประกาศ แจ้งวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
23 ส.ค. 2555
165 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
02 ส.ค. 2555
166 ประกาศ แจ้งวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 ก.ค. 2555
167 รายงานรับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร
282
05 ก.ค. 2555
168 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
273
30 มิ.ย. 2555
169 ประกาศอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 มิ.ย. 2555
170 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านนายช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21