ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 พ.ย. 2559
92 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 มิ.ย. 2559
93 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 มิ.ย. 2559
94 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 เม.ย. 2559
95 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 เม.ย. 2559
96 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
14 มี.ค. 2559
97 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 ก.พ. 2559
98 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.พ. 2559
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ม.ค. 2559
100 อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
347
14 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21