ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

(ผู้ที่ต้องเข้ารับการประเมิน คือ บุคลากรที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย นายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ปลัด/หัวหน้า-ผู้อำนวยการกอง/พนักงาน อบต./พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป) สามารถเข้ากรอกแบบประเมินตาม Link นี้ >https://itas.nacc.go.th/go/eit/60ob17 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อบต.ปากูและเรื่องอื่นๆ สามารถเข้ากรอกแบบประเมินตาม Link นี้ > https://itas.nacc.go.th/go/iit/60ob17 ทั้งนี้สามารถเข้าระบบประเมินด้วยตนเอง
ขั้นตอนการเข้าระบบ
1.
เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
ยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
3.
ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน
4.
เลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน/นอก (ประจำปีงบประมาณ 2563)
5.
ทำการประเมินแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)/ภายนอก(EIT)
6.
เมื่อทำการประเมินเสร็จกดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง
....
ทำตามขั้นตอนนี้นะคะ....ขอบคุณมากคะ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน