ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมี
  รายละเอียด : ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสารรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับ ติดตามดูแลสถานประกอบกิจการ ในการควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ตลาดค้าส่ง ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสุขาภิบาลอาหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารเคมีในตลาดค้าส่ง ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกผักสด ผลไม้สดที่ผ่านการตรวจสอบและที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเน้นย้ำการล้างผักสด ผลไม้สดที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน