กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียด :
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในปัจจุบันเกิดขึ้นมีความถี่ และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ภัยอันเกิดจากไฟป่า เป็นต้น ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ • ผู้ประสบภัยพิบัติแจ้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที • เขียนคำร้องขอรับความช่วยเหลือที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ มาตรฐานงาน มี ๗ ด้าน 1.๑ มาตรฐานด้านแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ๑.2 มาตรฐานด้านการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.3 มาตรฐานด้านการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๑.๔ มาตรฐานด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ๑.๕ มาตรฐานด้านดําเนินการเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน ๑.๖ มาตรฐานด้านป้องกันอุบัติภัยทางถนนแก่ประชาชน ๑.๗ มาตรฐานด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒. แผนการดำเนินการ ดำเนินการ ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ๒.2 จัดทำการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.3 จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยผ่านสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๒.๔ ดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ๑.๕ จัดทำกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน ๑.๖ จัดทำกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนแก่ประชาชน ๑.๗ ดำเนินการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓. เป้าหมาย ดำเนินการ ๓.๑ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น ๓.๒ ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย เพิ่มมากขึ้น ๓.๓ ประชาชนสามารถป้องกันอัคคีภัย ได้เอง เพิ่มมากขึ้น ๓.๔ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางถนน ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น ๓.๕ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับการดำเนินการพัฒนา ได้รับความรู้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มมากขึ้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562    อ่าน 97 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**